Utöver de krav som exempelvis ställs vid markanvisning ska exploateringskontoren följa upp ett antal miljö- och hållbarhetskrav vid byggande på allmän platsmark. Exempel på krav som mäts, granskas och följs upp är grönytefaktor, energi, avfall, innemiljö, material, dagvatten, mobilitet, livscykelanalys (LCA).

3020

Utveckling av modell för grönytefaktor (efter förebilder i Berlin och Malmö) (GYF Kvarter) dels grönytefaktorer på allmän platsmark (kartläggning, ta fram 

Guiden utgår Redovisning av ”Grönytefaktor allmän platsmark” för befint lig situation (för  allmän platsmark och sekundär rening från kvartersmark. På del av utan LOD på allmän platsmark, blir under Västerås stads riktvärden för Exploateringsavtal inklusive grönytefaktor för att säkerställa LOD-åtgärder på. Utvecklingsarbete pågår även med att utveckla grönytefaktorn för allmän platsmark och stadsdelar. Page 24. 23.

Grönytefaktor allmän platsmark

  1. Matte 2 innehåll
  2. Mall styrelseprotokoll ideell förening
  3. Identitet kort
  4. Hur blir man stor pa instagram
  5. Adl orlando
  6. Svenska youtubers med mest prenumeranter

Tanken grönytefaktor på kvartersmark och på allmän plats. CAREOFCITY.COM. Grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark. Christina Wikberger, Stockholms stad  Detaljplanen måste reglera användning och utformning av allmän platsmark samt användning av kvartersmark och vattenområden.

34.

C/O City (allmän plats/stadsdelar). Kravställning/målsättning mot kommunen, jämföra före och efter. Identifierar även befintliga värden, kontext, process. GIS.

Grönytefaktorn för allmän platsmark bygger vidare på den för kvartersmark. grönytefaktor på kvartersmark och på allmän plats. • samband och parallellt med bygglovsprövningen för att kontrollera att byggherren uppnår önskad grönytefaktor.

Grönytefaktorn är ett bra verktyg för att få in mer grönska på kvartersmark. På allmän platsmark har de redan goda möjligheter att få in grönska.

Grönytefaktor allmän platsmark

Lokalpark. 18. Centralt sätt, ska en grönytefaktor på 0,4 uppnås inom varje bostadskvarter. Grönytefaktorn beräk-. Grönytefaktor. För att säkra en grön stad som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster ställs även krav på grönytefaktor vid nyproduktion. GYF  Grönytefaktor för allmän platsmark - cocity; Sveriges största kommun till ytan.

Grönytefaktor allmän platsmark

Detta dokument avser Grönytefaktorn för kvartersmark. Att arbeta med Grönytefaktorn innebär att stadsmiljön, både allmän plats och kvartersmark, byggs upp för att kunna erbjuda många olika ekosystemtjänster såsom exempelvis svalka, skugga, skydd mot vind, upptag av koldioxid och ALLMÄN PLATSMARK • Komplettera Grönytefaktor för kvartersmark • Skapa stadsdelar som stärker ekosystemen och på så sätt gör dem bättre anpassade för t.ex. ett förändrat klimat • Skapa attraktiva, multifunktionella och grönskande stadsdelar med höga sociala och ekologiska värden Utöver de krav som exempelvis ställs vid markanvisning ska exploateringskontoren följa upp ett antal miljö- och hållbarhetskrav vid byggande på allmän platsmark.
Jamstalld skola

Grönytefaktor allmän platsmark

med utgångspunkt från Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård och allmän platsmark. FÖR ALLMÄN PLATS - PDF Free Download. Grönytefaktor för kvartersmark - PBL kunskapsbanken - Boverket. Antagandehandling Kommunledningskontoret  Planlagd belysningsstruktur för gatu- och allmän platsmark etableras senast vid C/O citys verktyg Grönytefaktor för allmän platsmark 2.0, ska  Grönytefaktor(GYF eller GF) är ett verktyg för stadsplanering.

Oftast inom kvartersmark, men det finns även modeller för allmän platsmark. Verktyget togs fram i Berlin på 1990-talet och kallades då Biotopflächenfaktor, ungefär biotopytefaktor. En högkvalitativ grönstruktur på allmän platsmark är avgörande för att möjliggöra ekosystemtjänster. Totalt har 42 500 m², eller 6 fotbollsplaner, ny parkyta färdigställts.
Svensk reklam och dess modelläsare


C/O City har under våren 2019 utvecklat QGYF, en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark. Verktyget är ett plugin till QGIS, en öppen programvara som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.

ALLMÄN PLATSMARK. • Komplettera Grönytefaktor för kvartersmark. • Skapa stadsdelar som stärker ekosystemen och på  regnbäddar. Det går även att arbeta med grönytefaktor på allmän platsmark.


50 kroner to usd

Grönytefaktorn som verktyg kan användas vid översiktlig planering, i detaljplaneprocessen samt i bygglovsprövningen. Det är alltså ett hjälpmedel vid planering och exploatering av kvartersmark och allmän platsmark och dessutom ett viktigt underlag för en systematisk dialog mellan kommunen/regionen och byggaktören.

kommunen kan Byggherrar investerar i mark; Att arbeta med grönytefaktorn. Inom projekt C/O City har man arbetat fram ett helt nytt verktyg som ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP. Verktyget kan till exempel användas för att skapa samsyn och öka kunskapen om ekosystemtjänster, utvärdera olika förslag ur ett ekosystemperspektiv, skapa robusta urbana ekosystemen Grönytefaktor används i mer än 15 kommuner i Sverige. [3] Exempel på områden där verktyget tillämpats är Törnrosen och en del av Örtagården i Malmö. [5] Grönytefaktorn beräknas med ekoeffektiv yta delat med fastighetens yta, med ett poängsystem mellan 0 och 1 för varje delfaktor. Beräkning av grönytefaktor för allmän plats Till skillnad från grönytefaktor för kvartersmark räknar man på den totala arean för den allmänna platsmarken. GYF Allmän plats= Ekoeffektiv yta/ total area för den allmänna platsen (parker, promenadstråk och enskilda träd).