Kärnan i den här kursen är "hur kan förskolans verksamhet vara utformad för att tillgodose alla barns särskilda behov?". Kursen är inriktad mot 

7971

Kierstin Furberg 9 Vad gör specialpedagogiken speciell? 37 Nilholm drar här en parallell till det kompensatoriska perspektivet och menar att om 

Vi vänder på perspektiven Det är lätt att förstå de utmaningar som vården står inför. kompensatoriskt uppdrag. För vården innebär det att man måste anpassa form och innehåll efter de resurser och förmågor befolkningen i ett visst område har. Gruppen är över- respektive underrepresenterad inom olika delar av socialtjänsten, samtidigt som tillgången och tilliten till hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan vara lägre.

Vad är kompensatoriskt perspektiv

  1. Amf lanes prices
  2. Enhet för fri musik
  3. Ledeco lights

Vad styr oss människor, enligt perspektivet? 7. På vilket sätt eller hur påverkas vi av andra? Hur påverkar den sociala kontexten individen, enligt perspektivet? 8. Vad är viktigast: mentala eller fysiska funktioner när det gäller beteende, enligt perspektivet? 9.

vad både inkluderande och flerspråkig undervisning kan innebära.

Inom detta perspektiv ser man istället att alla barn har olika behov och att alla individer fungerar olika i olika miljöer. Personligen känner jag att detta är ett bra perspektiv att ha med sig eftersom alla ses som egna individer med egna behov och förutsättningar.

Nilholm ( 2003 ) beskriver två olika synsätt på bemötande av barn med funktionsnedsättning i skolan , nämligen kompensatoriskt och kritiskt perspektiv . Vi pratar om vad som inspirerade henne till att arbeta med sociala frågor, hur arbetet med barn och unga som uppvisar beteendesvårigheter  Hur ska vi se på elever som utmanar och vilken roll ska skolan samt hemmet ha? I detta avsnitt får vi Saras perspektiv. 34 episodes.

som förskollärare vill jag besitta mer kunskap inom ämnet specialpedagogik än vad jag Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver 

Vad är kompensatoriskt perspektiv

Det alternativa perspektivet känns mycket mer aktuellt och idag använder vi begreppet barn i behov av särskilt stöd. Och enligt mig så är det en pedagog som verkligen lyssnar och försöker förstå barnets perspektiv, och på så sätt kan skapa en miljö där barnet trivs och känner trygghet. Dilemmaperspektivet kritiserar det kritiska perspektivet och vill hävda att det kritiska perspektivets idealbild är en utopi. relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Sverige finns två olika specialpedagogiska yrkesroller, specialpedagogens och speciallärarens och en sammanblandning ligger nära till hands.

Vad är kompensatoriskt perspektiv

Fakta Kompensatoriskt perspektiv – specialpedagogik kompenserar brister hos Kritiskt perspektiv – det är miljön som ger funktionshinder. 15 feb 2011 Christer Jacobson, Växjö universitet ställer frågan VAD MENAS MED KOMPENSATION? Kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och grad utgår från ett teoretiskt perspektiv och att de praktiska erfarenheterna om&nb 10 feb 2015 Vad som dock kanske skiljer sig är betoningen på medbestämmande som även benämns kompensatoriskt, individualistiskt eller traditionellt, vuxit fram, som följaktligen ofta benämns ett kritiskt eller alternativt pers 27 apr 2016 PERSPEKTIV PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING Det kompensatoriska Vad kan jag göra för att individen ska kunna öka sin funktionsförmåga? 18 jan 2020 Dock behöver fritidshemmet göra egna definitioner av vad undervisning är Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag innebär att sträva efter att breda penslar och bidra med perspektiv på undervisning i fritidshem utifr 24 nov 2015 PERSPEKTIV PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING Det kompensatoriska Vad kan jag göra för att individen ska kunna öka sin funktionsförmåga? Vad betyder kompensatorisk?
Lena eriksson västerås

Vad är kompensatoriskt perspektiv

När problemet finns hos barnet blir åtgärden segregerande. Se hela listan på skolporten.se Man kan likna dessa fyra män vid olika psykologiska perspektiv som försöker förklara människans psyke. Alla beskriver samma sak men de utgår ifrån olika synvinklar. Alla perspektiven har fördelar men de är också begränsade så för att få en helhets bild av det som är människan så krävs det ofta att man ser på henne från alla möjliga håll. Fokusen ligger här på att anpassa miljön till individens behov och på samspelet mellan individen och omgivningen.

Kompensatoriska perspektivet Det här perspektivet är det traditionella, individualistiska med rötter i medicin och psykologi. Problemet placeras hos individen förklarar Nilholm (2005).
Harrys böcker öppettider
7 sep 2015 Perspektiv på hur vi ser på specialpedagogik, hur vi ser på barns särskilda behov och verksamheten i -Kompensatoriska perspektivet. och menar att alla ska vara inkluderade i verksamheten oavsett vad barnen behöver.

Nedan introduceras dessa olika perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet.


Lunden förskola täby

relationella synen vad det gäller specialpedagogik eller är man fortfarande kvar i tankesättet att det är eleven som är bärare av ett problem? Jag vill undersöka vilka faktorer som påverkar klasslärarna samt hur dessa faktorer interagerar och påverkar utformningen av specialpedagogiken 1. 3 Problemformulering

För ett antal år sedan skrev jag en bok som handlar som perspektiv på specialpedagogik.